Opstellen familiegroepsplan een besluit?

Rb Midden-Nederland 18 augustus 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:6141, Een van de ouders van de jeugdige verzoekt het college van burgemeester en wethouders middels een aanvraag een familiegroepsplan op te stellen. Is de beslissing om dat te doen (of niet te doen) een besluit in de zin van de Awb? De rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat dit niet het geval is: “4. Op grond van artikel 1.1 van de Jeugdwet wordt onder familiegroepsplan verstaan een hulpverleningsplan of plan van aanpak opgesteld door de ouders, samen met bloedverwanten, aanverwanten of anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren.
Artikel 2.1, aanhef en onder g, van de Jeugdwet, bepaalt dat het gemeentelijke beleid inzake preventie, jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en de uitvoering van jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering is gericht op het tot stand brengen en uitvoeren van familiegroepsplannen en het verlenen van hulp op basis van familiegroepsplannen, ter uitvoering van artikel 4.1.2 van de Jeugdwet en indien sprake is van vroege signalering van opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.
5. In de toelichting op het gewijzigd amendement ten aanzien van de Jeugdwet (Kamerstukken II 2013-2014, 33 684, nr. 83) staat vermeld dat een familiegroepsplan beoogt ouders, familieleden en anderszins direct betrokkenen de mogelijkheid te geven om (ook in de preventieve fase) voor gedwongen of vrijwillige jeugdhulp mee te denken en te helpen aan een oplossing. Dit wordt tot uiting gebracht in artikel 1.1 van de Jeugdwet waarin is bepaald dat een familiegroepsplan door de ouders, samen met bloedverwanten, aanverwanten of anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren, wordt
opgesteld. Op grond van artikel 2.1, aanhef en onder g, van de Jeugdwet, moet het gemeentelijke beleid van verweerder gericht zijn op het tot stand brengen en uitvoeren van familiegroepsplannen. De Jeugdwet laat gemeenten er echter vrij in hoe zij de tot stand brenging en uitvoering van het familiegroepsplan bevordert. Hoewel gemeenten verplicht zijn burgers te ondersteunen met het opstellen en uitvoeren van een familiegroepsplan, kan uit het wettelijk kader zoals vermeld in rechtsoverweging 4 of elders in de wet
niet worden afgeleid dat verweerder verplicht is om op verzoek een familiegroepsplan op te stellen danwel hierover een besluit te nemen in de zin van de Awb. Niet is gebleken dat verweerder de exclusieve, niet aan een ieder toekomende publiekrechtelijke bevoegdheid heeft om een familiegroepsplan op te stellen. De rechtbank overweegt dan ook dat het verzoek van eiser een publiekrechtelijke grondslag mist op grond waarvan verweerder een besluit moet nemen. De regie bij een familiegroepsplan ligt bij de burger zelf en de gemeente heeft hierin slechts een ondersteunende rol.
6. Gelet op wat in rechtsoverweging 2 is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat vanwege het ontbreken van een publiekrechtelijke grondslag aan het verzoek, geen sprake is van een aanvraag in de zin van artikel 1:3, derde lid, van de Awb.”

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.