Overeenkomsten met de overheid

De overheid maakt op eenzelfde wijze gebruik van het privaatrecht als iedere natuurlijke of rechtspersoon. In dat privaatrechtelijk rechtsverkeer neemt zij echter wel een bijzondere positie in. Specifiek voor de overheid is het bestuursrecht geschreven. Het bestuursrecht verschaft de instrumenten voor het bereiken van de doelstellingen van de overheid. Wanneer de overheid van het privaatrecht gebruik maakt terwijl zij voor het bereiken van de doelstellingen van het bestuursrecht zou kunnen gebruik maken, loopt zij tegen beperkingen op. De bijzondere positie van de overheid is ook te zien bij het nakomen van overeenkomsten. Tenslotte levert de bestuurlijke organisatie van de overheid aandachtspunten op wanneer zij het privaatrechtelijke pad betreedt. Over deze bijzondere positie van de overheid bij het gebruik maken van het privaatrecht gaat het eerste deel van dit boek.
Het tweede deel gaat over de aansprakelijkheid van de overheid. Handelingen van de overheid kunnen schade veroorzaken aan burgers. Zo kan een weigering om een vergunning te verlenen, die door de rechter wordt vernietigd, tot gevolg hebben dat een burger enige tijd geen omzet heeft kunnen draaien en dus schade lijdt. Maar ook rechtmatige handelingen kunnen schade tot gevolg hebben: als een gemeentebestuur een verkeersbesluit neemt waardoor voor een weg geldt dat verkeer in een richting is toegestaan, zal een aan die weg gevestigd benzinestation omzetschade lijden. In dit deel van het boek worden de juridische complicaties van dit soort schadekwesties besproken.

Kosten € 32,50
247 pagina’s

klik hier voor de inhoudsopgave