Geen gebruikelijke ouder – kind zorg

Rechtbank Limburg 9 september 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:7414: Eiseres, geboren in 2001, is gediagnosticeerd met een vorm van autisme (MCDD). De moeder van eiseres (moeder) is volledig belast met de zorg en opvoeding van eiseres. Verweerder stelt zich in het bestreden besluit op het standpunt dat moeder met het toegekende Pgb in staat wordt gesteld om de benodigde individuele begeleiding voor eiseres in te kopen. Naast de ouderzorg gaat het hier volgens verweerder om boven gebruikelijke zorg en moet de aangeboden ondersteuning in de vorm van een Pgb voor 25 uur per week aan een uurtarief van € 7,17 (20% van het Pgb AWBZ tarief) toereikend zijn. Er wordt een lager uurtarief (dan voorheen) gehanteerd, omdat er geen sprake is van professionele begeleiding. Verder moet de toekenning volgens verweerder worden beschouwd als een vergoeding en niet als een compensatie of inkomensvervanging.

De rechtbank overweegt:
5. Allereerst stelt de rechtbank vast dat moeder door de behandelend specialisten van eiseres
(kinderartsen Rayen en Leverink én psychiater Van den Heuvel) gelet op de bij eiseres aanwezige
problematiek aangewezen wordt als zijnde de meest geschikte persoon om eiseres te verzorgen c.q. te
begeleiden. Dit betekent naar het oordeel van de rechtbank dat het hierbij niet (enkel) gaat om
gebruikelijke ouder-kind zorg, zoals door verweerder wél wordt gesteld.

6. Ten aanzien van het aantal toegekende uren individuele begeleiding stelt de rechtbank voorts vast dat er inderdaad tijdens de aanvraagprocedure is gesproken over 25 uur per week (zie verslag van het CJG van 5 augustus 2015 met berichtnr. 983032). Moeder heeft echter ook tijdens de aanvraagprocedure
aangegeven een uitbreiding van het aantal uren individuele begeleiding thuis te wensen en opvang
gedurende de vakanties. Verder is gebleken dat verweerder het uurtarief voor individuele begeleiding door moeder heeft teruggebracht van het voorheen onder de AWBZ toegekende uurtarief van € 12,- naar € 7,17. Dit laatste uurtarief is volgens de Tarievenlijst Pgb Jeugdhulp 2015/1 van de gemeente Weert het
uurtarief van begeleiding individueel door naaste familie. De combinatie van het toegekende lagere
uurtarief en het toegekende aantal uren maakt echter, zo is ter zitting gebleken, dat moeder onvoldoende uren ter beschikking heeft voor de momenten van schooluitval, de vakanties of voor het onderhouden van haar eigen sociale contacten. Gelet op de specifieke problematiek van eiseres is het daarbij ook niet mogelijk om bijvoorbeeld (even) een buurvrouw in te schakelen om op eiseres te letten. Verweerder heeft ter zitting aangegeven dat moeder de (eveneens) in het kader van Zorg in Natura (ZIN) toegekende begeleiding flexibel kan inzetten, maar moeder heeft daaromtrent gesteld en dit is door verweerder niet gemotiveerd bestreden dat op de momenten dat zij ad hoc begeleiding voor eiseres nodig heeft deze niet beschikbaar is. Bovendien werkt de gewijzigde groepssamenstelling bij de Koalder negatief voor eiseres en is het in de vakanties te druk bij de Koalder. Ook thuisbegeleiding door de Koalder, ingezet om moeder enigszins te kunnen ontlasten, bleek verder geen succes. Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat verweerder niet had kunnen volstaan met het toekennen van 25 uur individuele begeleiding per week.
7. In het verlengde van hetgeen is overwogen onder 5. en 6. overweegt de rechtbank voorts dat de aard
van de zorg voor en begeleiding van eiseres verder gaat dan de gebruikelijke zorg van een ouder voor een kind. In het kader van die specifieke zorg is er tussen eiseres en moeder, die in het verleden ook
werkzaam is geweest als ziekenverzorgende, een arbeidsovereenkomst afgesloten. Gelet hierop heeft
verweerder dan ook niet kunnen volstaan met een uurtarief dat bedoeld is voor individuele begeleiding
door naaste familie. Het door eiseres gevraagde uurtarief van € 12,60, dat nog onder het in 2014
geldende tarief van € 13,46 voor begeleiding individueel voor een niet-professioneel in loondienst ligt, lijkt de rechtbank daarom niet boven proportioneel.

Besluit wordt vernietigd.

Dit bericht is geplaatst in Jeugdwet. Bookmark de permalink.