Inhoudsopgave Privaatrecht voor de overheid

1.1 Algemeen
1.2 Algemene leerstukken en overheidsprivaatrecht
1.3 Verschillen tussen privaatrecht en publiekrecht
1.4 Het belang van het onderscheid
1.5 Verhouding privaatrecht en publiekrecht
1.6 Indeling Burgerlijk Wetboek
1.7 Leeswijzer
2. Rechtsmacht van burgerlijke rechter en bestuursrechter
2.1 Algemeen
2.2 De objectum litis-leer
2.3 Rechtsmachtverdeling bij besluiten
2.4 Rechtsmachtverdeling bij bevoegdhedenovereenkomsten
2.5 Rechtsmachtverdeling bij schadevergoeding
2.6 Conclusie
3. Enkele opmerkingen over verbintenissen
3.1 Inleiding
3.2 Wat is een verbintenis?
3.3 Subjecten bij een verbintenis
3.4 De bronnen van een verbintenis
3.5 De rechtshandeling
3.6 Nietigheid en vernietigbaarheid
3.7 De werking van de redelijkheid en billijkheid
3.8 Niet-nakoming van een verbintenis
4. Publiekrechtelijke rechtspersonen
4.1 Algemeen
4.2 Soorten rechtspersonen
4.3 Publiekrechtelijke rechtspersonen, algemeen
4.4 Rechtspersoon en bestuursorgaan
4.5 De bevoegdheid van burgemeester en wethouders
4.6 De burgemeester als vertegenwoordiger
4.7 De bemoeienis van de raad
4.8 Volmacht en mandaat
4.9 Bevoegde en onbevoegde vertegenwoordiging
4.10 Het voorbehoud
5. Onderhandeling, overheid en overeenkomst
5.1 Algemeen
5.2 Soorten overeenkomsten met de overheid
5.3 De partijen bij publiekrechtelijke overeenkomsten
5.4 Publiek – private samenwerking
5.5 Convenanten.
5.6 Onderhandeling, aanbod en aanvaarding.
5.7 Rechten en plichten in de onderhandelingsfase
5.8 De afgebroken onderhandeling
6. Beperkingen in de contractsvrijheid
6.1 Algemeen
6.2 Grondrechten en privaatrecht
6.3 Europese regels en privaatrecht
6.3.1 Europees aanbesteden
6.3.2 Verboden staatssteun
6.3.3 Andere uit EU recht voortvloeiende beperkingen
6.4 Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
6.5 Conclusie
7. Gebruik van het privaatrecht door de overheid
7.1 Algemeen
7.2 De ontwikkeling van de tweewegenleer
7.3 De doorkruisingsformule
7.3.1 Basis: het Windmill arrest
7.3.2 De formule nader bekeken, de wet voorziet
7.3.3 De formule nader bekeken, inhoud en strekking
7.3.4 De formule nader bekeken, rechtsbescherming
7.3.5 De formule nader bekeken, hetzelfde resultaat
7.3.6 Tweewegenleer en bevoegdhedenovereenkomsten
7.4 Publieke taakuitoefening en kostenverhaal
7.5 Samenvatting
8. De tot stand gekomen overeenkomst
8.1 Algemeen
8.2 Uitleg van de overeenkomst
8.3 Wilsgebreken.
8.4 Bedrog c.a.
8.5 Dwaling
8.6 Gevolgen van wilsgebreken
8.7 De regeling van algemene voorwaarden
8.8 De artikelen 6:248 en 6:258 BW
9. De uitvoering van de overeenkomst
9.1 Algemeen
9.2 De inhoud van de verbintenis
9.3 Nakoming bij overeenkomsten met de overheid
9.4 Nakoming van bevoegdhedenovereenkomsten
9.5 Schadevergoeding en andere acties
10. Publiek domein
10.1 Het eigendomsrecht
10.2 Publiek domein en privaat domein.
10.3 Zaken met een openbare bestemming.
10.4 Rechtsgevolgen openbare bestemming
10.5 Algemeen en bijzonder gebruik
10.5.1 Vormen van bijzonder gebruik
10.5.2 Toestemming voor bijzonder gebruik
10.5.3 Vergoedingen voor bijzonder gebruik
11. De checklist voor overeenkomsten met de overheid
11.1 Algemeen
11.2 De checklist
12. Aansprakelijkheid voor overheidshandelen
12.1 Algemeen
12.2 De onrechtmatige daad: artikel 6:162 BW
12.2.1 De onrechtmatige gedraging
12.2.2 Toerekening
12.2.3 Causaal verband
12.2.4 Schade
12.2.5 Relativiteit
12.3 De hoogte van de schadevergoeding
12.4 Kwalitatieve aansprakelijkheid
13. Schadeveroorzakend overheidshandelen en bevoegde rechter
13.1 Rechtmatig en onrechtmatig overheidshandelen
13.2 De bevoegdheid van de bestuursrechter
13.3 De ontvankelijkheid van de klager
14. Aansprakelijkheid voor onrechtmatige besluiten
14.1 Algemeen
14.2 Onrechtmatige besluiten
14.3 De eigenlijke formele rechtskracht van besluiten
14.3.1 Uitzonderingen eigenlijke formele rechtskracht
14.3.2 De burger op het verkeerde been gezet
14.3.3 Erkenning van onrechtmatigheid
14.3.4 Niet tijdig genomen besluiten
14.4 Hoever strekt de formele rechtskracht?
14.4.1 Jegens wie geldt de formele rechtskracht?
14.5 De oneigenlijke formele rechtskracht van besluiten
14.6 Aansprakelijkheid voor appellabele besluiten
14.7 Aansprakelijkheid voor niet tijdig genomen besluiten
14.8 Artikel 6 EVRM
14.9 Onrechtmatige wetgeving
14.10 Conclusie
15. Overige onrechtmatige overheidshandelingen
15.1 Algemeen
15.2 Onrechtmatige privaatrechtelijke handelingen
15.2.1 Onrechtmatig (niet) aangaan van overeenkomsten
15.2.2 Het afbreken van onderhandelingen
15.2.3 Toezeggingen tijdens onderhandelingen
15.2.4 Overeenkomst jegens een derde onrechtmatig
15.3 Onrechtmatige feitelijke handelingen
15.3.1 Onrechtmatige informatie
15.3.2 Niet nagekomen toezeggingen
15.3.3 Onbevoegd gedane toezeggingen
15.3.4 Feitelijke gedragingen van ambtenaren
15.3.5 Feitelijke gedragingen van bestuurders
15.3.6 Falend toezicht 213
15.3.7 De zorg voor overheidsvoorzieningen
16. Overige eisen voor een onrechtmatige daad
16.1 Algemeen
16.2 Toerekening
16.3 Schade
16.4 Causaal verband
16.5 Relativiteit
17. Materiƫle beginselen van schadevergoedingsrecht
17.1 Algemeen
17.2 Enkele beginselen