Inhoudsopgave Aansprakelijkheid van de overheid

1. Aansprakelijkheid voor overheidshandelen
1.1 Algemeen
1.2 Nieuwe regels nadeelcompensatie en aansprakelijkheid
1.3 De onrechtmatige daad: artikel 6:162 BW
1.3.1 De onrechtmatige gedraging
1.3.2 Toerekening
1.3.3 Causaal verband
1.3.4 Schade
1.3.5 Relativiteit
1.4 De hoogte van de schadevergoeding
1.5 Kwalitatieve aansprakelijkheid
1.6 Schadeveroorzakende overheidshandelingen
1.7 De bevoegdheid van de burgerlijke rechter
1.8 De ontvankelijkheid van de klager
1.9 De bevoegdheid van de bestuursrechter
1.10 Rechtmatig en onrechtmatig overheidshandelen
2. Aansprakelijkheid voor onrechtmatige besluiten
2.1 Algemeen
2.2 Onrechtmatige besluiten
2.3 De eigenlijke formele rechtskracht van besluiten
2.3.1 Uitzonderingen eigenlijke formele rechtskracht
2.3.2 De burger op het verkeerde been gezet
2.3.3 Erkenning van onrechtmatigheid
2.3.4 Niet tijdig genomen besluiten
2.3.5 Hoever strekt de formele rechtskracht?
2.3.6 Jegens wie geldt de formele rechtskracht?
2.4 De oneigenlijke formele rechtskracht van besluiten
2.5 Niet tijdig genomen besluiten
2.6 Artikel 6 EVRM
2.7 Onrechtmatige wetgeving
2.8 Andere, van beroep uitgesloten, besluiten
2.9 Conclusie
3. Overige onrechtmatige overheidshandelingen
3.1 Algemeen
3.2 Onrechtmatige privaatrechtelijke handelingen
3.2.1 Onrechtmatig (niet) aangaan van overeenkomsten
3.2.2 Het afbreken van onderhandelingen
3.2.3 Toezeggingen tijdens onderhandelingen
3.2.4 Overeenkomst jegens een derde onrechtmatig
3.3 Onrechtmatige feitelijke handelingen
3.3.1 Onrechtmatige informatie
3.3.2 Niet nagekomen toezeggingen
3.3.3 Onbevoegd gedane toezeggingen
3.3.4 Feitelijke gedragingen van ambtenaren
3.3.5 Feitelijke gedragingen van bestuurders
3.3.6 Falend toezicht
3.3.7 De zorg voor overheidsvoorzieningen
3.3.8 De aansprakelijkheid van de werkgever
4. Overige eisen voor een onrechtmatige daad
4.1 Algemeen
4.2 Toerekening
4.3 Schade
4.4 Causaal verband
4.5 Relativiteit
5. Schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen
5.1 Algemeen
5.2 Wettelijke regelingen en beleidsregels
5.3 De burgerlijke rechter en schadevergoeding
5.4 De bestuursrechter en schadevergoeding
5.5 Het égalitébeginsel
5.6 Overige eisen
5.7 Mogelijkheden tot verhaal van schade
5.8 Titel 4.5 Awb: nadeelcompensatie
6. Materiële beginselen van schadevergoedingsrecht
6.1 Algemeen
6.2 Enkele beginselen
7. Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid
7.1 Algemeen
7.2 Wel of niet vervolgen?
7.3 De parlementaire geschiedenis
7.4 Jurisprudentie strafrechtelijke aansprakelijkheid