Stuit de invorderingsbeschikking de verjaringstermijn?

ABRS 24-12-2013, RVS:2013:2626, Stuit invorderingsbeschikking de verjaring?
In deze zaak heeft verweerder blijkens de uitspraak binnen een jaar nadat de overtreder de dwangsom verbeurde een invorderingsbeschikking genomen. De Afdeling overweegt ambtshalve als volgt.

“Het college heeft bij besluit van 3 januari 2012 belanghebbende gelast om het gebouw ten behoeve van de bedrijfsinstallatie op het perceel locatie-a te a-plaats vóór 9 januari 2012 te verwijderen, onder oplegging van een dwangsom van € 50.000 ineens. Vast staat dat belanghebbende op 9 januari 2012 niet aan de last had voldaan, zodat op die datum een dwangsom van € 50.000 is verbeurd. Voorts staat vast dat de verjaring niet is gestuit als bedoeld in artikelen 4:105 en 4:106 van de Algemene wet bestuursrecht of is verlengd als bedoeld in artikel 4:111 van de Awb. Uit het voorgaande volgt dat de bevoegdheid om in te vorderen ten tijde van de aangevallen uitspraak reeds was verjaard. Nu niet is gebleken van bijzondere omstandigheden op grond waarvan een belang kan worden aangenomen bij een inhoudelijke beoordeling van de gronden van het hoger beroep, moet worden geoordeeld dat het belang bij beoordeling van die gronden is komen te vervallen.”

Daarmee geeft de Afdeling impliciet te kennen dat een invorderingsbeschikking de verjaring niet stuit.

Naar de volledige uitspraak

Dit bericht is geplaatst in handhaving, omgevingsrecht. Bookmark de permalink.