Categorie archieven: privaatrecht

Gerechtvaardigd vertrouwen, geen positief besluit wel schadevergoeding

ABRS 25-6-2014, RVS:2014:2281: Betreft weigering vrijstelling en bouwvergunning voor woning. Geen vergunningverlening contra legem. Wel mogelijk schadevergoeding. ABRS: het college dient te onderzoeken en af te wegen of de kosten die verband houden met het moment dat het college het … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht, privaatrecht | Reacties uitgeschakeld voor Gerechtvaardigd vertrouwen, geen positief besluit wel schadevergoeding

Invordering bestuursrechtelijke geldschuld via burgerlijke rechter?

HR 6-2-2015, HR:2015:233:  3.3.1. Onderdeel 1.1 van het middel klaagt dat het hof in de rov. 2.12 en 2.13 heeft miskend dat een bestuursorgaan op de voet van art. 4:124 Awb betaling van bestuursrechtelijke geldschulden kan vorderen bij de burgerlijke … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, privaatrecht | Reacties uitgeschakeld voor Invordering bestuursrechtelijke geldschuld via burgerlijke rechter?

Vernietigd besluit per definitie toe te rekenen aan bestuursorgaan?

ABRS 9-7-2014, RVS:2014:2510 Dat een besluit rechtens onjuist is bevonden, betekent niet zonder meer dat een door een belanghebbende als gevolg van dat besluit gestelde schade, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade, aan … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, privaatrecht | Reacties uitgeschakeld voor Vernietigd besluit per definitie toe te rekenen aan bestuursorgaan?

Wanneer is een ontwikkeling voorzienbaar, nadeelcompensatie.

ABRS 10-4-2013, LJN BZ7681 Aan de hand van welk criterium wordt, ingeval van nadeelcompensatie, beoordeeld of een bepaalde ontwikkeling voorzienbaar is? De ABRS verwijst naar een uitspraak uit 2005: “5.1. De rechtbank heeft terecht, onder verwijzing naar onder meer de … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht, privaatrecht | Reacties uitgeschakeld voor Wanneer is een ontwikkeling voorzienbaar, nadeelcompensatie.

Verjaring van een bestuursrechtelijke vordering tot schadevergoeding?

ABRS 6-3-2013 LJN BZ3391 Van een vreemdeling is een verblijfsvergunning ingetrokken. Die beslissing wordt na bezwaar herroepen. De vreemdeling heeft als gevolg daarvan gedurende twee jaren geen toegang gehad tot Nederland. Hij vraagt om vergoeding van de schade die hij … Lees verder

Geplaatst in privaatrecht | Reacties uitgeschakeld voor Verjaring van een bestuursrechtelijke vordering tot schadevergoeding?

Vergoeding vragen voor bijzonder gebruik publiek domein?

HR 9-11-2012 LJN BX0736 Het Waterschap Groot-Haarlemmermeer had in 1999 aan iemand een ontheffing verleend voor het maken en hebben van een steiger. Bij de ontheffing was de volgende mededeling gevoegd: “De houder wordt er op gewezen, dat naast deze … Lees verder

Geplaatst in privaatrecht | Reacties uitgeschakeld voor Vergoeding vragen voor bijzonder gebruik publiek domein?

Is overschrijding van een beslisterrmijn per definitie onrechtmatig?

HR 11-1-2013 LJN BX7579 In een Bibob zaak wordt de termijn flink overschreden. De aanvrager vraagt vergoeding van schade. De Hoge Raad oordeelt over de vraag of een overschrijding van de beslistermijn per definitie een onrechtmatige daad oplevert die tot … Lees verder

Geplaatst in privaatrecht | Reacties uitgeschakeld voor Is overschrijding van een beslisterrmijn per definitie onrechtmatig?

Zijn vergoedingen in strijd met artikel 99 Gemeentewet nietig op grond van artikel 3:40 BW?

HR 21-12-2012, LJN BX9023 Artikel 99 van de Gemeentewet bepaalt: “Buiten hetgeen hun bij of krachtens de wet is toegekend, ontvangen de leden van de raad, van een door de raad, het college of de burgemeester ingestelde commissie, van een … Lees verder

Geplaatst in privaatrecht | Reacties uitgeschakeld voor Zijn vergoedingen in strijd met artikel 99 Gemeentewet nietig op grond van artikel 3:40 BW?

Checklist overeenkomsten voor de overheid

Onderstaand PDF bestand bevat een checklist voor het aangaan en opstellen van overeenkomsten waarbij de overheid een van de partijen is. De checklist wordt uitgebreid behandeld tijdens de cursus Maken van contracten. Klik hieronder op “checklist overeenkomsten” om de checklist … Lees verder

Geplaatst in privaatrecht | Reacties uitgeschakeld voor Checklist overeenkomsten voor de overheid

Nadeelcompensatie en normaal maatschappelijk risico 25%?

ABRS 6-2-2013 LJN BZ0755 Het college van b en w kent nadeelcompensatie toe in verband met verkeersmaatregelen in de binnenstad waardoor een winkel slecht bereikbaar wordt, rekening houdend met met een ondernemersrisico van 25%. Is dat, gegeven de omstandigheden, te … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, privaatrecht | Reacties uitgeschakeld voor Nadeelcompensatie en normaal maatschappelijk risico 25%?