Categorie archieven: omgevingsrecht

Eisen aan aanmaning bij invordering

ABRS 25-4-2016, RVS:2016:1142 Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in de uitspraak van 22 juli 2015 in zaak nr. 201406677/1/A1, dient, gelet op hetgeen in de memorie van toelichting is weergegeven, uit het oogpunt van rechtszekerheid voor de aangeschrevene uit … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, handhaving, omgevingsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Eisen aan aanmaning bij invordering

Afstand 100 meter, geen zicht; belanghebbend?

ABRS 23-9-2015, RVS:2015:3001 Bij besluit van 9 oktober 2013 heeft het college aan Cantina La Bamba omgevingsvergunning verleend voor het in afwijking van het bestemmingsplan verbouwen van een bedrijfspand. Anders dan de rechtbank heeft overwogen, is de Afdeling van oordeel … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Afstand 100 meter, geen zicht; belanghebbend?

Onderdelenfuik bij besluiten met verschillende belangen

ABRS 3-6-2015, RVS:2015:1722, In dit geval had appellant de bestemming “Natuur” aangevochten voor zover het betreft de bouwregels voor erfafscheidingen. In het nadere stuk van 22 oktober 2014 had appellant ook nog de bestemming “Natuur” voor zover niet is voorzien … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Onderdelenfuik bij besluiten met verschillende belangen

Beroep van rechtswege bij artikel 6:19 Awb en derden die een belang hebben

ABRS 18-11-2015, RVS:2015:3508 Op grond van artikel 6:19, eerste lid, Awb heeft een bezwaar of beroep van rechtswege mede betrekking op een besluit tot intrekking, wijziging of vervanging van het bestreden besluit, tenzij partijen daarbij onvoldoende belang hebben. Ingevolge vaste … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht, omgevingsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Beroep van rechtswege bij artikel 6:19 Awb en derden die een belang hebben

Ondanks gerechtvaardigd vertrouwen geen nakoming

ABRS 4-6-2014, RVS:2014:2004 Voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel is nodig dat er aan het bestuursorgaan toe te rekenen concrete, ondubbelzinnige toezeggingen zijn gedaan door een daartoe bevoegd persoon, waaraan rechtens te honoreren verwachtingen kunnen worden ontleend. Met de … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, handhaving, omgevingsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Ondanks gerechtvaardigd vertrouwen geen nakoming

Foto van derde voldoende bewijsmateriaal voor invordering?

ABRS 25-11-2015, RVS:2015:3652, Foto van derde voldoende bewijsmateriaal voor invordering? De Afdeling vindt van niet: In de uitspraak van uitspraak van 13 november 2013 in zaak nr. 201204385/1/A4 heeft de Afdeling overwogen dat aan een invorderingsbesluit een deugdelijke en controleerbare … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, handhaving, omgevingsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Foto van derde voldoende bewijsmateriaal voor invordering?

Relativiteitseis en monument

ABRS 13-5-2015, RVS:2015:1510 Het feitelijk belang waarin appellant (bewoner naastgelegen pand) dreigt te worden geraakt, is zijn woon- en leefklimaat en dit is geen belang dat valt onder het beschermingsbereik van artikel 2.15 Wabo. Evenmin betreft dit een belang dat … Lees verder

Geplaatst in bestuursprocesrecht, omgevingsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Relativiteitseis en monument

Relativiteitseis en economische uitvoerbaarheid

ABRS 21-1-2015, RVS:2015:96, Relativiteitseis en economische uitvoerbaarheid Blijkens de geschiedenis van de totstandkoming van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht heeft de wetgever met art. 8:69a Awb de eis willen stellen dat een verband moet bestaan tussen een beroepsgrond en het belang … Lees verder

Geplaatst in algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Relativiteitseis en economische uitvoerbaarheid

Relativiteitseis en parkeernorm bouwverordening

ABRS 31-12-2014, RVS:2014:4770: 9.4. [appellant] is belanghebbende bij het besluit in de hoedanigheid van exploitant van de lunchroom. Artikel 2.5.30 van de Bouwverordening strekt ertoe te waarborgen dat voor een bouwplan voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn om zo parkeeroverlast in de … Lees verder

Geplaatst in bestuursprocesrecht, omgevingsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Relativiteitseis en parkeernorm bouwverordening

Mondelinge last onder dwangsom mogelijk?

ABRS 15-10-2014, RVS:2014:3698: Op 6 augustus 2012 is [appellant] mondeling gelast de activiteiten te staken zoals hiervoor in het procesverloop omschreven. Bij afzonderlijke besluiten van 7 augustus 2012 heeft het college deze last op schrift gesteld en de dwangsom ingevorderd. … Lees verder

Geplaatst in handhaving, omgevingsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Mondelinge last onder dwangsom mogelijk?