Bestuursrecht

De Algemene wet  bestuursrecht is voortdurend in verandering; de laatste ontwikkeling is die in de richting  van een meer responsieve overheid. Juist om meer responsief te acteren is juridische kennis van de mogelijkheden en onmogelijkheden van het bestuursrecht erg  belangrijk. 

Afhankelijk van uw wens wordt een cursus samengesteld. Gedacht kan worden aan:

basiscursus Algemene wet bestuursrecht

De cursus wordt gegeven voor medewerkers van bestuursorganen die op het werk te maken krijgen met de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en die niet of nauwelijks kennis daarvan hebben. De nadruk ligt op de belangrijke begrippen uit de Awb (belanghebbende, bestuursorgaan en besluit), de regels die gelden voor bestuursorganen (algemene regels en beginselen van behoorlijk bestuur) en, zeer globaal, handhaving, subsidie, bestuursrechtelijke geldschulden en rechtsbescherming.

cursus Awb voor gevorderden

De cursus omvat inhoudelijk uiteraard dezelfde leerstukken. De cursus is echter veel interactiever en geeft de cursist meer verdieping in de Awb. Aan de hand van casussen, jurisprudentie en discussie wordt de Awb doorgelopen.

cursus bestuursprocesrecht

Deze cursus gaat met name over de hoofdstukken 6, 7 en 8 van de Awb. Aan de orde komen kwesties omtrent ontvankelijkheid, proceskosten, beroepsmogelijkheden, de verschillende wijzen van toetsing in bezwaar en beroep alsmede processtrategieën mede in relatie tot belangrijke ontwikkelingen in de Awb zoals de finale geschilbeslechting en de nieuwe zaaksbehandeling.

actuele jurisprudentie

In de actualiteitencursus jurisprudentie komen ongeveer 100 uitspraken van de hoogste bestuursrechters langs, die in het afgelopen jaar gedaan zijn. Op die manier bent u altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken.