Volledige heroverweging, splitsing besluitvorming

ABRS 10-12-2014, RVS:2014:4473: Het bij de rechtbank bestreden besluit bestaat uit een gegrondverklaring van het bezwaar en het herroepen van het besluit van 20 september 2011. Er is geen nieuw besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning genomen. Het college heeft de beslissing niet verdaagd. Evenmin heeft het college in de omstandigheid dat het met toepassing van artikel 3.10 van de Wabo een nieuw besluit op de aanvraag diende te nemen, aanleiding gezien om deze ingevolge artikel 7:10, vierde lid, aanhef en onder c, van de Awb uit te stellen. Derhalve gold dat het college ingevolge artikel 7:10, eerste lid, in samenhang gelezen met artikel 7:11 gehouden was om binnen zes weken een vervangend besluit te nemen. Dat binnen zes weken geen mogelijkheid bestond om de voorgeschreven wettelijke procedure te doorlopen, is geen aanleiding voor een ander oordeel. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 3 oktober 2012 in zaak nr. 201107422/1/A4) dient, als van de door de wet geboden mogelijkheid van uitstel geen gebruikgemaakt wordt, de voor het besluit geldende beslistermijn te worden nageleefd.
Het college heeft zich ten onrechte op het standpunt gesteld dat zich een uitzondering op de hoofdregel van artikel 7:11 van de Awb voordoet en het geen vervangend besluit behoefde te nemen omdat nog een wettelijke procedure diende te worden doorlopen. Nu artikel 7:10, vierde lid, aanhef en onder c, van de Awb, zoals deze geldt sinds 1 oktober 2009, de mogelijkheid voor uitstel van het nemen van een besluit biedt in verband met naleving van de wettelijke procedurevoorschriften, moet het aannemen van een uitzondering op de regel dat bij het nemen van het besluit op bezwaar een vervangend besluit dient te worden genomen, in strijd met de bedoeling van de wetgever worden geacht. De uitspraak van de Afdeling van 6 oktober 2010, zaaknr. 200910048/1/A1 waarnaar het college heeft verwezen, is hier niet van toepassing. In die zaak was in de Awb nog niet de mogelijkheid opgenomen om het nemen van het besluit uit te stellen in verband met de naleving van wettelijke procedures.
Concluderend is het besluit van 5 november 2013 in zoverre in strijd met artikel 7:11 van de Awb genomen.
Het betoog slaagt.

Dit bericht is geplaatst in bestuursprocesrecht. Bookmark de permalink.