Verschoonbare termijnoverschrijding bij falend gemeentelijk systeem

ABRS 18-9-2013, RVS:2013:1169, Onvolkomenheid in gemeentelijk systeem leidt tot te laat indienen bezwaar. Is deze termijnoverschrijding verschoonbaar? Ja, oordeelt de Afdeling.

“3. Blijkens de overgelegde kopieën van e-mails heeft [appellant] de gemeente op 4 juli 2011 laten weten bezwaar te hebben tegen de afwijzing van zijn verzoek. Bij e-mail van 6 juli 2011 heeft een medewerker van de gemeente hem medegedeeld dat hij niet per e-mail maar schriftelijk of via de gemeentelijke website bezwaar diende te maken. Daarbij is vermeld dat de termijn daarvoor liep tot en met 19 juli 2011. [appellant] heeft de betrokken medewerker bij e-mail van 19 juli 2011 bericht dat hem als niet-inwoner van Deventer het maken van bezwaar via de gemeentelijke website niet mogelijk was gebleken. Deze medewerker heeft hem dezelfde dag per e-mail geantwoord dat hij zijn bezwaarschrift dan zo spoedig mogelijk per brief moest indienen. Daarbij heeft hij [appellant] medegedeeld tot 15 augustus 2011 afwezig te zijn en hem voor vragen verwezen naar de bezwaarschriftencommissie.

4. De rechtbank heeft terecht overwogen dat de onvolkomenheid in het digitale systeem van de gemeente niet voor rekening van [appellant] behoort te komen en enige overschrijding van de bezwaartermijn dan ook redelijkerwijs aanvaardbaar zou zijn. In aanmerking genomen dat aan [appellant] op 19 juli 2011 te kennen was gegeven dat hij zo spoedig mogelijk per brief bezwaar diende te maken en hij daartoe wegens zijn vakantie eerst op 14 augustus 2011 is overgegaan, heeft de rechtbank de termijnoverschrijding terecht niet verschoonbaar geacht. Uit de e-mailcorrespondentie kan, anders dan [appellant] heeft gesteld, niet worden afgeleid dat in afwijking van het antwoord in de e-mail van 19 juli 2011 telefonisch was afgesproken dat hij ervoor diende te zorgen dat vóór 15 augustus 2011 bezwaar was gemaakt. Het betoog faalt.”

Naar de volledige uitspraak

Dit bericht is geplaatst in bestuursprocesrecht. Bookmark de permalink.