Slechte ontvangst in buitenland verschoonbaar?

CRVB 13-3-2015, CRVB:2015:780
De beroepstermijn geldt, nu bij wet geen afwijkende termijn is geregeld, ook indien de belanghebbende in het buitenland verblijft. Dus geldt ook voor appellante, die in Spanje woonachtig is, een termijn van zes weken. Het bestreden besluit is gedateerd 2 augustus 2012. De Raad heeft geen aanknopingspunten gevonden voor het oordeel dat dit besluit, gericht aan het juiste adres van appellante, op een andere datum is verzonden, zodat hij er van uit gaat dat het besluit op 2 augustus 2012 op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. De termijn voor het indienen van een beroepschrift is aangevangen op 3 augustus 2012. De laatste dag van die termijn is dan 13 september 2012. Aangezien het voorlopig beroepschrift van appellante, gedateerd 18 september 2012, op 18 september 2012 per fax bij de rechtbank is ingekomen, is de beroepstermijn overschreden.
Indien de geadresseerde aantoont dan wel voldoende aannemelijk maakt dat de ontvangst van het besluit op een zodanig tijdstip heeft plaatsgevonden, dat, gelet op de omstandigheden van het geval, moet worden geoordeeld dat redelijkerwijs niet binnen de termijn een (voorlopig) bezwaar- of beroepschrift kon worden ingediend, kan daarin een grond zijn gelegen om de termijnoverschrijding verschoonbaar te achten in de zin van artikel 6:11 van de Awb (uitspraak van de Raad van 7 juni 2005, ECLI:NL:CRVB:2005:AT7061, AB 2008/381). Appellante is daarin niet geslaagd. De enkele omstandigheid dat zij woonachtig is in Spanje, is daartoe onvoldoende. Appellante heeft geen enkel (bewijs)stuk ingebracht waaruit de late ontvangst blijkt of aannemelijk wordt

Dit bericht is geplaatst in bestuursprocesrecht. Bookmark de permalink.