Pro forma zienswijze mogelijk?

ABRS 25-9-2013, RVS:2013:1299, Zienswijze pro forma is volgens de Afdeling niet mogelijk. Wel moet een termijn worden gesteld.

“Wat betreft de omstandigheid dat [appellant sub 2] een pro forma zienswijze heeft ingediend, overweegt de Afdeling dat het kenbaar maken door [appellant sub 2] van niet nader toegelichte bezwaren onvoldoende is om zienswijzen in te brengen als bedoeld in artikel 3:15 van de Awb. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 13 augustus 2008 in zaak nr. 200706451/1) brengt het zorgvuldigheidsbeginsel evenwel met zich dat, indien een besluit met de in afdeling 3.4 van de Awb neergelegde uniforme openbare voorbereidingsprocedure is voorbereid, zoals in dit geval, de indiener van de binnen de wettelijke termijn ingebrachte niet nader toegelichte bezwaren onverwijld in de gelegenheid wordt gesteld om deze binnen twee weken van gronden te voorzien.”

Naar de volledige uitspraak

Dit bericht is geplaatst in bestuursprocesrecht. Bookmark de permalink.