Nadere gronden, goede procesorde en advisering StAB

ABRS 16-1-2013, LJN BY8552: de mogelijkheid van het indienen van gronden wordt in beroep begrensd door de goede procesorde. Wat houdt die goede procesorde precies in als de rechtbank of, zoals in dit geval, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, een advies van StAB heeft gevraagd? De Afdeling geeft een termijn van drie weken voor het indienen van gronden na bekendmaking van de beslissing extern advies te vragen:

“2.1. Behoudens in geschillen waar de wet anders bepaalt, kunnen ook na afloop van de beroepstermijn en, indien die termijn is gegeven, na de termijn als bedoeld in artikel 6:6 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), nieuwe gronden worden ingediend, zij het dat die mogelijkheid wordt begrensd door de goede procesorde. Voor het antwoord op de vraag of de goede procesorde zich daartegen verzet, is in het algemeen bepalend een afweging van de proceseconomie, de reden waarom de desbetreffende beroepsgrond pas in een laat stadium is aangevoerd, de mogelijkheid voor de andere partijen om adequaat op die beroepsgrond te reageren en de processuele belangen van de partijen over en weer. In zaken waarin de Afdeling de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak heeft verzocht om een deskundigenbericht uit te brengen, wordt het indienen van nieuwe beroepsgronden later dan drie weken nadat dit verzoek is verzonden in ieder geval in strijd met de goede procesorde geacht.
2.2. Nu de onder 2 weergegeven beroepsgronden later dan drie weken nadat het verzoek om een deskundigenbericht is verzonden, zijn ingediend, worden deze gronden wegens strijd met de goede procesorde buiten beschouwing gelaten.”

Naar de volledige uitspraak

Dit bericht is geplaatst in bestuursprocesrecht. Bookmark de permalink.