Binnen twee weken bezwaar maken na bekend worden

ABRS 28-5-2014, RVS:2014:1904: Appellant, bedrijf X. betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat wederpartij in verzuim is geweest. Bedrijf X. voert daartoe aan dat onduidelijk is of wederpartij beroep heeft ingesteld binnen twee weken nadat hij van de inhoud van het besluit op de hoogte is geraakt, zodat de rechtbank het door wederpartij ingediende beroep niet-ontvankelijk had moeten verklaren.
Vast staat dat het besluit, van het bestaan waarvan wederpartij niet schriftelijk op de hoogte is gesteld en dat niet in een huis-aan-huisblad is gepubliceerd, op de in art. 3:41 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) voorgeschreven wijze is bekendgemaakt en dat wederpartij op 19 september 2012, na het verstrijken van de ingevolge art. 6:7 van de Awb geldende beroepstermijn, beroep tegen dit besluit heeft ingesteld. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling (onder meer de uitspraak van 30 januari 2013 in zaak nr. 201112908/1/A1) moet wederpartij, opdat deze termijnoverschrijding krachtens art. 6:11 van de Awb verschoonbaar kan worden geacht, dit beroep binnen twee weken nadat hij van de inhoud van het besluit op de hoogte is geraakt, hebben ingesteld.
Ter zitting bij de rechtbank heeft wederpartij verklaard dat hij begin september 2012 van de inhoud van het besluit op de hoogte is geraakt. Door aldus te verklaren, heeft wederpartij niet aannemelijk gemaakt dat hij daarvan ten hoogste veertien dagen voorafgaand aan het door hem ingestelde beroep, dus op 5 september 2012 of later, op de hoogte is geraakt. Voormelde termijnoverschrijding kan derhalve niet verschoonbaar worden geacht.

Dit bericht is geplaatst in bestuursprocesrecht. Bookmark de permalink.