Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Elferink Opleidingen en deelnemers of opdrachtgevers die betrekking hebben op deelname aan of opdracht tot het verrichten van opleidingsactiviteiten van Elferink Opleidingen.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Elferink Opleidingen.
3. Eventuele algemene inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Elferink Opleidingen schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst
1. Een overeenkomst met Elferink Opleidingen komt tot stand op één van de volgende wijzen:
a. ondertekening van het daartoe bestemde aanmeldingsformulier door de deelnemer of de opdrachtgever;
b. aanmelding door de deelnemer of opdrachtgever per fax, mail of via de website van Elferink Opleidingen;
c. retournering aan Elferink Opleidingen door opdrachtgever van de voor akkoord getekende offerte;
d. schriftelijke bevestiging door Elferink Opleidingen aan de deelnemer of opdrachtgever van diens per mail, fax of op andere wijze verzonden aanmelding of opdracht.
2. De overeenkomst verplicht Elferink Opleidingen tot het verzorgen van opleidingsactiviteiten en de deelnemer of opdrachtgever tot het betalen voor de daarvoor afgesproken vergoeding.

Artikel 3 Annulering door de deelnemer of opdrachtgever
1. De deelnemer of opdrachtgever heeft het recht om deelname aan dan wel de opdracht voor een opleidingsactiviteit kosteloos te annuleren binnen een termijn van zeven werkdagen na dagtekening van een van de documenten als bedoeld in artikel 2, eerste lid.
2. Bij latere annulering is de deelnemer of opdrachtgever bij annulering tot zes weken voor aanvang van de betreffende opleidingsactiviteit € 75, – verschuldigd. Bij annulering tot twee weken voor de aanvangsdatum is de deelnemer of opdrachtgever 50% van de vergoeding verschuldigd, daarna 100%, evenals eventuele andere kosten als die nog niet in de vergoeding waren begrepen.

Artikel 4 Annulering en uitsluiting door Elferink Opleidingen
1. Elferink Opleidingen heeft het recht tot vijf werkdagen voor de eerste uitvoeringsdatum een opleidingsactiviteit te annuleren of uit te stellen indien daartoe door Elferink Opleidingen voldoende reden aanwezig wordt geacht. Ingeval van annulering heeft de deelnemer of opdrachtgever recht op terugbetaling van de vergoeding. Ingeval van uitstel zal Elferink Opleidingen een nieuwe uitvoeringsdatum vast stellen dan wel, in overleg met de opdrachtgever een passend alternatief aanbieden.
2. Elferink Opleidingen heeft het recht om zonder opgave van redenen van een deelnemer aan een opleidingsactiviteit te weigeren, in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het door deze aan Elferink Opleidingen betaalde vergoeding.

Artikel 5 Uitvoering van de opleidingsactiviteit
1. Bij situaties van overmacht (waaronder begrepen vertraging in het verkeer of bij het openbaar vervoer en persoonlijke omstandigheden van vertegenwoordigers van Elferink Opleidingen) kan Elferink Opleidingen, onverminderd het in artikel 4 bepaalde, vlak voor of tijdens de opleidingsactiviteit deze geheel of gedeeltelijk annuleren. Indien de dag om die reden geheel of gedeeltelijk wordt herhaald dragen partijen hun eigen, daarmee gepaard gaande kosten.
2. Indien een docent van Elferink Opleidingen ziek of door welke oorzaak ook verhinderd is een opleidingsactiviteit te verzorgen dan zet Elferink Opleidingen zo mogelijk een adequate vervanger in. De verplichtingen aan de zijde van de deelnemer of opdrachtgever blijven in dat geval hetzelfde.
3. Elferink Opleidingen heeft het recht de uitvoering van (een gedeelte van) een opleidingsactiviteit op een andere plaats te doen plaatsvinden dan oorspronkelijk is meegedeeld.
4. Een deelnemer kan in overleg met Elferink Opleidingen een ander dan de oorspronkelijk aangemelde persoon aan de opleidingsactiviteit laten deelnemen.

Artikel 6 Vergoedingen
1. De conform artikel 2 overeengekomen vergoedingen zijn bindend.
2. Vergoedingen zijn, tenzij anders aangegeven, inclusief kosten van studiemateriaal, omzetbelasting en eventuele verblijfkosten van docenten van Elferink Opleidingen.

Artikel 7 Betaling
1. De deelnemer of opdrachtgever dient de verschuldigde vergoeding uiterlijk binnen vier weken na facturering op de door de Elferink Opleidingen aangegeven wijze zonder korting of compensatie te voldoen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Facturering vindt voor de opleidingsactiviteiten van een deelnemer plaats binnen twee weken na aanmelding conform artikel 2.
3. Facturering vindt voor de opdrachtgever plaats binnen vier weken na afloop van de opleidingsactiviteit.
4. Bij niet of niet tijdige betaling is de deelnemer of opdrachtgever over het openstaande bedrag, inclusief omzetbelasting, de wettelijke rente verschuldigd vanaf vier weken na factuurdatum.
5. De deelnemer of opdrachtgever dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder aftrek en zonder opschorting wegens een daadwerkelijke of vermeende tekortkoming van Elferink Opleidingen, onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding van opdrachtgever.

Artikel 8 Administratie- en incassokosten
1. Elferink Opleidingen is, ingeval van niet of niet tijdige betaling bevoegd de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten ten laste van de deelnemer of de opdrachtgever. Daaronder zijn begrepen de kosten van incassobureaus en de kosten en het loon van deurwaarders, advocaten e.d., ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overstijgen.
2. Ingeval van niet of niet tijdige betaling is Elferink bevoegd administratiekosten van € 100, – te berekenen.

Artikel 9 Opschorting en uitsluiting
Elferink Opleidingen is gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten dan wel deelname te weigeren, indien de opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, dit onverminderd de bepalingen van artikel 7 en 8.

Artikel 10 Auteursrecht
1. Het auteursrecht op de door Elferink Opleidingen uitgegeven cursusmateriaal en presentaties berust bij Elferink Opleidingen, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Elferink Opleidingen zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Artikel 11 Privacy
Registratie en verwerking van gegevens van deelnemers en opdrachtgevers vindt plaats conform de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. Elferink Opleidingen verplicht zich de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
2. Elferink Opleidingen is uitsluitend aansprakelijk tegenover de deelnemer of opdrachtgever voor schade ontstaan als gevolg van een direct aan Elferink Opleidingen toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeengekomen activiteit of door een onrechtmatige daad van Elferink Opleidingen doch slechts indien deze door de aansprakelijkheidsverzekering van Elferink Opleidingen is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.
3. In alle andere gevallen is Elferink Opleidingen niet aansprakelijk voor eventuele schade of kosten van welke aard dan ook.

Artikel 13 Geschillenbeslechting
Partijen zullen bij een opgetreden geschil alvorens de rechter in te schakelen, zich inspannen het geschil in onderling overleg op te lossen, bij voorkeur via mediation. Als onderling overleg of mediation niet tot een oplossing leidt, staat het ieder der partijen vrij het conflict aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen Elferink Opleidingen en een deelnemer of opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, worden onderworpen aan de bevoegde rechter in plaats van vestiging van Elferink Opleidingen.

Augustus 2012