Wanneer is een verzoek een aanvraag?

ABRS 30-7-2014, RVS:2014:2888
4.1. Een verzoek aan een bestuursorgaan is een aanvraag als het is gericht op het nemen van een besluit, te weten een op rechtsgevolg gerichte publiekrechtelijke beslissing van een bestuursorgaan. Voor de beantwoording van de vraag of een verzoek gericht is op het nemen van een besluit, zijn de inhoud en de strekking van het verzoek bepalend. In de brieven van 4 en 28 november 2011 heeft [appellant] het college verzocht een gedeelte van de openbare weg te reserveren ten behoeve van zijn bedrijfsvoering en de door hem geleden schade te vergoeden. Hiermee heeft [appellant] voldaan aan artikel 4:2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Awb, waarin is bepaald dat een aanvraag tenminste een aanduiding moet bevatten van de beschikking die wordt gevraagd. De rechtbank heeft dit ten onrechte niet onderkend. Het betoog slaagt.

Ter voorlichting van partijen overweegt de Afdeling als volgt. Ingeval de aanvraag op grond van de door [appellant] gegeven aanduiding van de door hem gewenste beschikking volgens het college onvoldoende is voor de beoordeling van de aanvraag, ligt het op de weg van het college om indien nodig [appellant] overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:5, eerste lid, van de Awb [appellant] in de gelegenheid te stellen de aanvraag aan te vullen. Indien [appellant] vervolgens geen gebruik zou maken van de gelegenheid om de aanvraag aan te vullen, kan het college besluiten de aanvraag niet te behandelen, zo volgt uit voormelde bepaling.

Dit bericht is geplaatst in algemeen bestuursrecht. Bookmark de permalink.