Verbod van vooringenomenheid overtreden bij dubbele advisering?

ABRS 31-10-2012, LJN BY1725 SAOZ heeft ten behoeve van de beoordeling van de haalbaarheid van een bepaald project een inschatting gemaakt van de omvang van mogelijk toe te kennen nadeelcompensatie of planschade bij uitvoering van dat project. Vervolgens is SAOZ betrokken in de advisering omtrent een concreet verzoek om nadeelcompensatie dan wel planschade. Eiseres stelt dat SAOZ in strijd met het verbod van vooringenomenheid handelt. De ABRS vindt van niet: “De rechtbank heeft terecht geen aanleiding gezien voor het oordeel dat het besluit van 29 november 2010 in strijd met artikel 2:4 van de Awb tot stand is gekomen. Dat de SAOZ ter zake van het project Fonteyne een inschatting heeft gemaakt van de uit te keren schadevergoedingen en daarbij is nagegaan uit welk gebied rondom de bouwput schadeclaims te verwachten waren, biedt geen aanleiding voor het oordeel dat de SAOZ ter zake van het verzoek van Didi Fashion niet zonder vooringenomenheid heeft kunnen adviseren. De schatting is gemaakt in het kader van het begrotingsbeleid van de gemeente met het oog op het te reserveren budget. Anders dan Didi Fashion stelt, is daarbij geen gebiedsbegrenzing voor de toepassing van de AVN bepaald. Dat Didi Fashion de inhoud van het advies op een aantal punten bestrijdt, betekent evenmin dat het advies niet als onafhankelijk en onpartijdig zou moeten worden aangemerkt.”

Naar de volledige uitspraak

Dit bericht is geplaatst in algemeen bestuursrecht. Bookmark de permalink.