Is mededeling dat geen kapvergunning is vereist besluit?

ABRS 10-6-2015, RVS:2015:1803

Mededeling moet in dit geval als een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb worden aangemerkt (…) [Niet-ontvankelijkverklaring bezwaar tegen mededeling] dat voor het kappen van twee bomen (…) geen omgevingsvergunning is vereist. (…) Ingevolge artikel 2.11.4, onder a en eerste lid, van de planvoorschriften is het verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) boombeplanting te kappen voor zover deze: a. behoort tot de op de cultuurhistorische waardenkaart aangegeven “laanbeplanting”; b. op de cultuurhistorische waardenkaart is aangegeven als “monumentale boom” of “waardevolle boom”. (…) Volgens het college zijn voormelde voorwaarden cumulatief, gelet op de systematiek van het bestemmingsplan. Het college heeft ter zitting toegelicht dat het leesteken puntkomma ook in andere planvoorschriften wordt gebruikt ter duiding van cumulatieve voorwaarden. Uit de planvoorschriften volgt evenwel niet dat voormeld leesteken enkel wordt gebruikt ter duiding van cumulatieve voorwaarden. [appellant] stelt zich voorts terecht op het standpunt dat artikel 2.11.4, onder a en eerste lid, van de planvoorschriften zinledig wordt als de daarin opgenomen voorwaarden worden aangemerkt als zijnde cumulatief, nu uit de cultuurhistorische waardenkaart volgt dat geen enkele tot laanbeplanting behorende boom is aangewezen als monumentale of waardevolle boom. Het college wordt derhalve niet gevolgd in zijn stelling dat voormelde voorwaarden cumulatief zijn. (…) De conclusie is derhalve dat, anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, voor het kappen van de twee bomen een omgevingsvergunning is vereist. (…) Het college heeft (…) niet onderkend dat tegen voormelde mededeling bezwaar kan worden gemaakt, nu deze, (…), als een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb moet worden aangemerkt. (…) De strekking van voormelde mededeling is dat de twee bomen zonder voorafgaande vergunningprocedure mogen worden gekapt en dat het college zich niet bevoegd acht daartegen handhavend op te treden. Deze mededeling is voorzien van een concrete beoordeling waarom het kappen van de twee bomen niet vergunningplichtig is. Gelet hierop valt niet te verwachten dat de gemeente Arnhem alsnog een vergunningaanvraag zal indienen in het kader waarvan de vergunningplicht voor het kappen van de twee bomen opnieuw aan de orde kan worden gesteld. Indiening van een verzoek om handhaving is voor [appellant] niet zinvol en onevenredig bezwarend, gezien het afwijzende standpunt van het college en de korte termijn waarbinnen de bomen kunnen worden gekapt en de onomkeerbare gevolgen die dan intreden.

Dit bericht is geplaatst in algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht. Bookmark de permalink.