Is de beslissing om een betaalde dwangsom niet terug te betalen een besluit?

ABRS 13-3-2013, BZ3999, is de beslissing om een betaalde dwangsom niet terug te betalen een besluit? De Afdeling vindt van die beslissing geen wijziging brengt in de rechten of plichten en daarom geen besluit is.
2. Appellant betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de mededeling dat de reeds betaalde dwangsom van € 5000 niet wordt terugbetaald geen publiekrechtelijke rechtshandeling is. Hij voert daartoe aan dat het college bij het besluit van 19 juli 2011 uitdrukkelijk heeft besloten dat bedrag niet terug te betalen.
2.1. Ingevolge artikel 1:3, eerste lid, van de Awb dient onder besluit te worden verstaan een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.
Een rechtshandeling is een handeling die naar haar aard op rechtsgevolg is gericht.
2.2. Het besluit van 31 augustus 2010, waarbij aan appellant een last onder dwangsom is opgelegd, is in rechte onaantastbaar. Vaststaat dat appellant niet binnen de in dat besluit gestelde begunstigingstermijn aan de last heeft voldaan, zodat de bij dat besluit opgelegde dwangsom van rechtswege is verbeurd.
De mededeling van het college in het besluit van 19 juli 2011, dat de reeds betaalde dwangsom niet wordt teruggestort, omdat deze verschuldigd was, brengt geen wijziging in rechten of plichten, maar behelst een weigering een feitelijke handeling te verrichten. Deze mededeling is niet gericht op rechtsgevolg. Dat het college in dat besluit heeft aangegeven te hebben besloten de reeds betaalde dwangsom niet terug te betalen, maakt niet dat deze mededeling als een besluit moet worden aangemerkt.

Naar de volledige uitspraak

Dit bericht is geplaatst in algemeen bestuursrecht. Bookmark de permalink.