Aan welke eisen moet een advies voldoen?

ABRS 20-2-2013 LJN BZ1660 De ABRS heeft vaker overwogen aan welke eisen een advies van een deskundige moet voldoen wil het kunnen worden gevolgd door een bestuursorgaan. In deze planschadezaak geeft de Afdeling de standaardoverweging nog eens weer:
“ 7. Selligheyt betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het college zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de planschaderisicoanalyse van Kafi Advies Veldhoven B.V. (hierna: Kafi) van 14 augustus 2008 niet tot het oordeel leidt dat de adviezen van Grontmij ondeugdelijk zijn en niet aan de besluitvorming ten grondslag gelegd hadden mogen worden. Daartoe voert zij – samengevat weergegeven – aan dat de taxatie van Grontmij van de waarde van de woningen niet met onderliggende stukken is onderbouwd en dat het verschil met de taxatie van Kafi niet binnen aanvaardbare marges valt.
7.1. Indien uit een advies van een door een bestuursorgaan benoemde deskundige op objectieve en onpartijdige wijze blijkt welke feiten en omstandigheden aan de conclusies ervan ten grondslag zijn gelegd en deze conclusies niet onbegrijpelijk zijn, mag dat bestuursorgaan volgens vaste jurisprudentie bij het nemen van een besluit op een verzoek om een tegemoetkoming in planschade van dat advies uitgaan, tenzij concrete aanknopingspunten voor twijfel aan de juistheid of volledigheid ervan naar voren zijn gebracht.
7.2. In het verweerschrift in beroep is uiteengezet dat de taxatie van Grontmij heeft plaatsgevonden aan de hand van inpandige opname en marktonderzoek, dat dit marktonderzoek heeft plaatsgevonden aan de hand van een analyse van op of omstreeks de peildatum verkochte of te koop staande vergelijkbare objecten in de directe omgeving, dat daarnaast gebruik is gemaakt van door de aanvragers ter beschikking gestelde of gevraagde informatie, zoals de waarde, bedoeld in de Wet waardering onroerende zaken, inclusief taxatieverslag, en dat Grontmij onderzoek heeft gedaan naar de grondprijzen in de gemeente Bladel. Uit de adviezen van Grontmij blijkt dat een register makelaar-taxateur lid van de schadebeoordelingscommissie was. In dit verband is van belang dat inzichten van een taxateur in een geval als dit zijn gebaseerd op kennis en ervaring en dat een nadere toelichting op die inzichten niet in alle gevallen kan worden verlangd.”

Naar de volledige uitspraak

Dit bericht is geplaatst in algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht. Bookmark de permalink.