Uitsluitend elektronische publicatie 3:12 Awb voldoende?

ABRS (vz) 16-1-2013, LJN BY9175 Bekendmaking terinzagelegging bestemmingsplan is uitsluitend elektronisch geschied. In het huis-aan-huisblad is daarover de volgende toelichting opgenomen: “De officiële bekendmakingen staan in het Gemeenteblad op onze website. Voor een abonnement op de digitale versie kunt u zich aanmelden via www.waalwijk.nl/bekendmakingen. Het Gemeenteblad kunt u ook lezen via de computer in het atrium van het stadhuis of de bibliotheken of op de publicatieborden bij de ingang van het stadhuis. Bij de receptie van het stadhuis en bij de bibliotheken liggen iedere vrijdag kopieën van de laatst verschenen officiële bekendmakingen voor u klaar. Op verzoek krijgt u een kopie van de officiële bekendmakingen per post thuisgestuurd.”

Is dit voldoende voor bekendmaking als bedoeld in artikel 3:12 Awb? De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vindt van niet:

“2.3. Zoals de Afdeling in de uitspraak van 15 augustus 2012, in zaak nr. 201102433/1/A4, heeft overwogen, komt het bestuursorgaan bij de toepassing van artikel 3:12, eerste lid, van de Awb een zekere vrijheid toe, mits aldus een geschikte wijze van kennisgeving van het ontwerpbesluit plaatsvindt. Volgens de memorie van toelichting bij de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb (Kamerstukken II, 1999-2000, 27 023, nr. 3, blz. 14) moet daarbij worden voldaan aan de voorwaarde dat de kennisgeving daadwerkelijk al diegenen kan bereiken die naar verwachting bedenkingen kunnen hebben tegen het ontwerpbesluit.

In de evengenoemde uitspraak heeft de Afdeling voorts geoordeeld dat artikel 2:14, tweede lid, en artikel 3:12, eerste lid, van de Awb in onderlinge samenhang aldus dienen te worden uitgelegd dat op grond daarvan vereist is dat, in verband met de artikelen 3:11, eerste lid, en 3:15, eerste lid, van de Awb van een ontwerpbesluit op ten minste één niet-elektronische, geschikte wijze als bedoeld in artikel 3:12, eerste lid, kennis wordt gegeven, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

2.6. De toelichting in het huis-aan-huisblad De Maasroute kan niet worden aangemerkt als een kennisgeving als bedoeld in artikel 3:12, eerste lid, van de Awb, aangezien de zakelijke inhoud van het ontwerpplan daarin niet is vermeld. Ook overigens is met de bovenstaande werkwijze niet voldaan aan het vereiste dat het gemeentebestuur op ten minste één niet-elektronische, geschikte wijze kennis moet geven van het ontwerpplan. Het beschikbaar stellen van kopieën van het Gemeenteblad bij de receptie van het stadhuis en bij de bibliotheken en het desgevraagd per post toezenden van het Gemeenteblad is naar het oordeel van de voorzitter geen geschikte wijze van kennisgeving als bedoeld in artikel 3:12, eerste lid, van de Awb aangezien daarmee niet is voldaan aan de voorwaarde dat de kennisgeving daadwerkelijk al diegenen kan bereiken die naar verwachting bedenkingen kunnen hebben tegen het ontwerpbesluit.

Gelet hierop heeft de kennisgeving van het ontwerpplan in dit geval plaatsgevonden in strijd met artikel 3:12, eerste lid, van de Awb.

Dit gebrek kan niet met toepassing van artikel 1.5 van de Crisis- en herstelwet worden gepasseerd, aangezien niet aannemelijk is geworden dat belanghebbenden daardoor niet zijn benadeeld.”

Naar de volledige uitspraak

Dit bericht is geplaatst in algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht. Bookmark de permalink.