Aansprakelijkheid van de overheid

Handelingen van de overheid kunnen schade veroorzaken aan burgers. Zo kan een weigering om een vergunning te verlenen, die door de rechter wordt vernietigd, tot gevolg hebben dat een burger enige tijd geen omzet heeft kunnen draaien en dus schade lijdt. Maar ook rechtmatige handelingen kunnen schade tot gevolg hebben: als een gemeentebestuur een verkeersbesluit neemt waardoor voor een weg geldt dat verkeer in een richting is toegestaan, zal een aan die weg gevestigd benzinestation omzetschade lijden. In “Aansprakelijkheid van de overheid” worden de juridische complicaties van dit soort schadekwesties besproken.

Kosten € 20,–
154 pagina’s

klik hier voor de inhoudsopgave